Chi tiết tin
Quay lại

Bộ GD&ĐT lấy ý kiến điều chỉnh chương trình giáo dục mầm non

Ngày 14/06/2016, 16:26
Bộ GD&ĐT vừa ban hành Kế hoạch rà soát, điều chỉnh Chương trình giáo dục mầm non nhằm đánh giá Chương trình giáo dục mầm non, đồng thời xác định được những nội dung cần điều chỉnh, giải pháp thực hiện và sửa đổi. Theo đó, các hoạt động cụ thể gồm việc Xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết rà soát, đánh giá, điều chỉnh Chương trình giáo dục mầm non; xây dựng nội dung, tiêu chí đánh giá, phương pháp và công cụ đánh giá chương trình giáo dục mầm non sau 5 năm thực hiện.
Tổ chức triển khai rà soát, đánh giá, viết báo cáo kết quả và lấy ý kiến chuyên gia về kết quả đánh giá và kết luận, kiến nghị của báo cáo và hoàn thiện báo cáo.
ngam-ngoi-truong-mam-non-song-ngu-hoa-tra-my-hien-dai-cua-thu-do-1441084422383
Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến nhằm rà soát, sửa đổi và điều chính chương trình giáo dục mầm non
Lấy ý kiến về các vấn đề cần điều chỉnh trong chương trình giáo dục mầm non. Thành lập Hội đồng tác giả điều chỉnh chương trình giáo dục mầm non. Xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình giáo dục mầm non
Sau đó sẽ tổ chức nghiệm thu nội dung chương trình giáo dục mầm non đã được điều chỉnh. Thẩm định dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung
Các báo cáo sẽ được trình Bộ trưởng ký phê duyệt Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
Kết quả mong đợi là báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá Chương trình và thực hiện Chương trình giáo dục mầm non. Xác định được những nội dung cần điều chỉnh Chương trình giáo dục mầm non và các giải pháp thực hiện, nội dung sửa đổi bổ sung vào văn bản quy phạm pháp luật về Chương trình giáo dục mầm non .
Admin