Chi tiết tin
Quay lại

Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT, ngày 28/8/2017, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành giáo dục

Ngày 20/10/2017, 09:25
Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT, ngày 28/8/2017, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành giáo dục
logo
Căn cứ tình hình thực tiễn, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thị toàn ngành Giáo dục quán triệt phương hướng và tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2017-2018, cụ thể như sau:
Tập tin đính kèm:
admin