Chi tiết tin
Quay lại

Kế hoạch hoạt động hè

Ngày 29/07/2016, 17:46
V/v Hoạt động hè

KẾ HOẠCH

Công tác xây dựng xã hội học tập và chống mù chữ - phổ cập giáo dục

hè năm 2016

 

Tiếp tục thực hiện kế hoạch công tác Xây dựng xã hội học tập và chống mù chữ - phổ cập giáo dục năm 2016. Ban chỉ đạo XD XHHT và chống mù chữ - phổ cập giáo dục phường Thới Hòa đề ra kế hoạch thực hiện  hè năm 2016 .

Tập tin đính kèm:
admin