Chi tiết tin
Quay lại

Thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Ngày 10/10/2017, 13:52
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày  11 tháng 5 năm 2018
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục hành chính Quyết định
công bố
1 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục 1199/QĐ-UBND
2 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục 1199/QĐ-UBND
3 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt hoạt động trở lại  1199/QĐ-UBND
4 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở 1199/QĐ-UBND
5 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) 1199/QĐ-UBND
6 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú 1199/QĐ-UBND
7 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục 1199/QĐ-UBND
8 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú 1199/QĐ-UBND
9 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú 1199/QĐ-UBND
10 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục 1199/QĐ-UBND
11 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục 1199/QĐ-UBND
12 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại 1199/QĐ-UBND
13 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học 1199/QĐ-UBND
14 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) 1199/QĐ-UBND
15 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng 1199/QĐ-UBND
16 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại 1199/QĐ-UBND
17 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở  1199/QĐ-UBND
18 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục 1199/QĐ-UBND
19 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục 1199/QĐ-UBND
20 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục 1199/QĐ-UBND
21 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại 1199/QĐ-UBND
22 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ 1199/QĐ-UBND
23 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) 1199/QĐ-UBND
24 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở 1199/QĐ-UBND
25 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 1199/QĐ-UBND
26 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã 1199/QĐ-UBND
27 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu 1199/QĐ-UBND
28 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở 1199/QĐ-UBND
29 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học 1199/QĐ-UBND
30 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn  1199/QĐ-UBND
31 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người  1199/QĐ-UBND
32 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo  1199/QĐ-UBND

PHẦN II. NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Admin