Cải cách hành chính
Quay lại

Cải cách hành chính trong nhà trường

Ngày 14/06/2016, 16:24
Công cuộc cải cách hành chính ở nước ta đã được thực hiện từ nhiều năm qua, với mục tiêu là xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.
Việc cải cách hành chính trong ngành giáo dục nhiều năm qua đã đạt được nhiều kết quả đáng kể. Tuy nhiên, việc cải cách hành chính ở một số trường còn chồng chéo, thiếu thống nhất, thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp. Trật tự, kỷ cương chưa nghiêm, đội ngũ cán bộ còn yếu về chuyên môn, kỹ năng hành chính, phong cách làm việc chậm đổi mới,…vì vậy phần nào làm giảm hiệu quả phục vụ nhân dân và hiệu lực quản lý nhà nước.
Hiện nay do yếu tố khách quan và chủ quan mà ở một số trường học cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chưa thật sự triệt để trong việc cải cách hành chính.
Việc bố trí cán bộ tiếp nhận và trả kết quả là do các nhân viên văn phòng kiêm nhiệm như văn thư nhận và trả hồ sơ học sinh, nhận đơn chuyển trường, phát giấy chứng nhận tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp… Thư viện, kế toán nhận hồ sơ bảo hiểm y tế, tai nạn… Một số nơi thiếu nhân viên vì vậy phải bố trí công tác kiêm nhiệm nên khi cần liên hệ giải quyết công việc, phụ huynh và học sinh không biết cần phải gặp ai để giải quyết.
Các văn bản hành chính, biểu mẫu, tờ khai, đơn, quy trình giải quyết, thời gian giải quyết còn nặng nề, hình thức mất thời gian và không đạt hiệu quả.
Mặt khác, ở nhiều trường việc trình bày văn bản hành chính về hình thức và kỹ thuật chưa đúng với hướng dẫn trình bày văn bản hành chính, điều này thường thể hiện trong các báo cáo, tờ trình, biên bản, quyết định của Hiệu trưởng, … và hiện nay không ít các trường mắc phải nhưng cấp trên không có ý kiến vì cho đó là hình thức mà chỉ cần xem nội dung báo cáo để tổng hợp là chủ yếu. Từ những thực tế trên, cấp thiết hiện nay là phải tiếp tục thực hiện cải cách hành chính và cần xác định rõ trọng tâm của cải cách hành chính là cải cách thủ tục hành chính, đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của trường học và đây cũng là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của đơn vị.
Chính vì lẽ đó mà chúng ta phải thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong nhà trường bằng một số biện pháp cụ thể sau:
Cải cách thể chế hành chính
Nhà trường cần tiếp tục triển khai thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 của Bộ nội vụ về việc hướng dẫn thể thức và kỷ thuật trình bày văn bản hành chính cho bộ phận văn phòng nắm bắt và thực hiện đúng qui cách của trình bày văn bản hành chính như: khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang văn bản, phong chữ, cỡ chữ, kiểu chữ.
Cải cách thủ tục hành chính phải thực hiện từ việc rà soát các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, sửa đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ những thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính không còn phù hợp hoặc trái pháp luật.
Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong việc giải quyết công việc của phụ huynh và học sinh, bãi bỏ những qui định rườm rà, những loại giấy tờ không phù hợp.
Chấn chỉnh công tác niêm yết công khai các thủ tục hành chính giấy tờ, biểu mẫu, qui trình giải quyết, thời gian giải quyết, cán bộ cần liên hệ giải quyết hồ sơ, công khai địa chỉ, điện thoại để liên hệ tiếp nhận sự góp ý.
Xây dựng nội qui cơ quan, trong đó qui định rõ giờ giấc làm việc, tiếp phụ huynh. Tác phong nhân viên phải nhã nhặn, ân cần, lịch sự, thể hiện nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở và đây cũng là một trong những tiêu chí thi đua của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa
Để thực hiện cơ chế một cửa đạt hiệu quả cần phải giao nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách. Người phụ trách phải có nghiệp vụ chuyên môn, phải được tập huấn, bồi dưỡng và hiểu biết công việc, khi gặp tình huống phải uyển chuyển, có thái độ giao tiếp và kỹ khả năng xử lý tình huống để tạo cho phụ huynh tâm trạng hài lòng, vui vẻ khi tiếp xúc với nhà trường.
Lãnh đạo cần tạo điều kiện về nơi làm việc, phương tiện làm việc và chỗ ngồi chờ cho phụ huynh và học sinh, tránh để phụ huynh đứng chờ hoặc đi lại nhiều trong phòng.
Cải cách tổ chức bộ máy hành chính
Xây dựng qui chế dân chủ, qui chế làm việc của cơ quan phù hợp với qui định trong thông tư 28,29 30/TT.BGD-ĐT ban hành ngày 09/12/2009 của Bộ Giáo dục – Đào tạo và đặc điểm tình hình của đơn vị.
Rà soát hoàn thiện qui định về công tác tiếp dân, giải quyết nhanh, kịp thời những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của phụ huynh, học sinh. Thực hiện 3 công khai để giáo viên, phụ huynh cùng tham gia giám sát hoạt động nhà trường nhằm thực hiện nguyên tắc ”GV biết, GV bàn, GV làm, GV kiểm tra”. 
Xây dựng hòm thư tiếp nhận ý kiến của phụ huynh, học sinh về việc giải quyết hồ sơ, giấy tờ. Cuối học kỳ đánh giá biểu dương, đồng thời xữ lý thích đáng những nhân viên nhũng nhiễu hạch sách cửa quyền.
Phát huy hơn nữa quyền làm chủ tập thể của giáo viên, tạo môi trường làm việc dân chủ, công khai, công bằng, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực tham ô, tham nhũng, lãng phí trong nhà trường.
Cải cách tài chính 
Nâng cao hiệu quả chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính các đơn vị trường học. Nhà trường đã xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ thông qua Hội nghi viên chức, bàn bạc và thống nhất thực hiện theo qui chế 
Thực hiện Nghị định 11/2011/NĐ-CP ngày 5/5/2011 của Chính phủ về thực hiện tiết kiệm chi ngân sách, nhằm kiềm chế lạm phát ;Thực hiện phân công lao động hợp lý để hạn chế chi thừa giờ, tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, cắt tiền điện thoại di động của Ban giám hiệu và tiền công tác trong huyện.…
admin