Cải cách hành chính
Quay lại

Thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Ngày 10/10/2017, 13:52
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày  31 tháng 7 năm 2017
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

 1.  

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

 1.  

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

 1.  

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

 1.  

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

 1.  

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

 1.  

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

 1.  

Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học

 1.  

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

 1.  

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

 1.  

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

 1.  

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

 1.  

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

 1.  

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

 1.  

Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở

 1.  

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

 1.  

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)

 1.  

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

 1.  

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

 1.  

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

 1.  

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

 1.  

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

 1.  

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

 1.  

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

 1.  

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

 1.  

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

 1.  

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

 1.  

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

 1.  

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở

 1.  

 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

 1.  

Đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập

 

PHẦN II. NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Admin