Cải cách hành chính
Quay lại

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

Ngày 19/10/2017, 14:42
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)
logo

THTC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYỀN QUN LÝ CA SGO DỤC VÀ ĐÀO TO

(Ban hành kèm theo Quyết định s2640/QĐ-UBND ny 11 tháng 10 năm 2017

ca Chtch y ban nn dân thành phố Cn Thơ)

 

 

PHẦN I. DANH MC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

 

 

STT

Tên thủ tục hành chính

 

I. Lĩnh vực giáo dc và đào to

 

34

 

Điều chỉnh, bsung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dch vtư vn du hc

 

35

 

Đề nghị được kinh doanh dch vụ tư vấn du hc trở lại

 

36

 

Thành lp trưng trung cấp sư phạm công lp, cho phép thành lp trưng trung cp sư phạm tư thục

 

37

 

Sáp nhp, chia, tách trưng trung cp sư phạm

 

38

 

Giải thtrưng trung cp sư phạm (theo đnghca tchc, cá nhân đnghthành lập trưng trung cấp)

 

39

 

Cho phép hoạt động giáo dc nghnghip trở li đi với nm ngành đào to giáo viên trình độ trung cấp

 

40

 

Cấp giấy chứng nhn đăng ký hoạt động giáo dục nghnghip đi vi nhóm ngành đào to giáo viên trình độ trung cấp

 

41

 

Đăng ký bsung hoạt đng giáo dục nghnghip đi vi nm ngành

đào to giáo viên trình độ trung cấp

 

42

 

Thành lp phân hiu trưng trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiu trưng trung cp sư phạm tư thc

 

43

 

Giải thphân hiu trưng trung cp sư phm (theo đnghca tchc, cá nhân đnghị thành lp phân hiu)

 

44

 

Thành lập trưng phổ thông dân tc ni trú

 

45

 

Cho phép trưng phổ thông dân tc ni trú hot đng giáo dc

 

46

 

Sáp nhp, chia, tách trưng phtng dân tộc ni t

 

47

 

Giải thtrưng phthông dân tc ni t

 

 

 

48

 

Cho phép trưng trung hc phthông hot động trở li

 

49

 

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát trin giáo dc hòa nhp hoạt động trở lại

 

50

 

Cho phép trung tâm ngoại ng, tin hc hot động giáo dc trở li

 

51

 

Sáp nhp, chia tách trưng trung hc phthông chuyên

 

52

 

Giải thtrưng trung hc phtng chuyên

 

53

 

Cho phép trưng trung hc phthông chuyên hot đng trở lại

 

2. Danh mục thủ tục hành chính đƣợc sa đi, bổ sung

 

STT

Số hồ sơ

TTHC

Tên thủ tục hành

chính

Tên VBQPPL quy đnh ni dung sa đổi, bổ sung, thay thế

 

I. Lĩnh vực giáo dc và đào to

 

9

 

 

Cho phép trung tâm ngoi ng, tin hc hoạt động giáo dc

 

Nghđịnh s46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 ca Chính phquy định vđiu kin đu tư và hoạt động trong lĩnh vc giáo dc

 

11

 

 

Công nhận trưng mm non đt chun quc gia

 

Thông tư s02/2014/TT-BGDĐT ngày

08 tháng 3 năm 2014 ca Bgiáo dc và Đào to ban hành Quy chế công nhn trưng mm non đt chun quốc gia

 

12

 

 

Công nhận trưng tiu học đt chun quc gia

 

Thông tư s59/2012/TT-BGDĐT ngày

28 tháng 12 năm 2012 ca BGiáo dc

và Đào tạo quy đnh tiêu chun đánh giá, công nhn tng tiu hc đạt mc cht lưng ti thiu, trưng tiểu hc đt chuẩn quc gia

 

27

 

 

Công nhận huyện đạt chun phổ cập giáo dục, xóa mù ch

 

- Nghđnh s20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 ca Chính phvphổ cập giáo dục, xóa mù ch;

 

-   Tng   tư   số   07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 ca BGiáo dc và Đào tạo quy đnh vđiều kin bo đảm nội dung, quy trình, thtc kiểm tra công nhận đạt chun phcập

 

 

 

 

 

giáo dục, xóa mù chữ.

 

29

 

 

Đề nghị min, giảm hc phí và htrợ

chi phí hc tp

 

- Nghđnh s86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 ca Chính phquy định về cơ chế thu, quản lý hc phí đối vi cơ sgiáo dc thuc hthống giáo dc quc dân và cnh sách min, giảm hc p, htrợ chi phí hc tp tnăm hc 2015 - 2016 đến năm 2020 - 2021;

 

- Tng tư liên tịch s09/2016/TTLT- BGDĐT-BTC-BTBXH  ngày  30 tháng 3 năm 2016 ca Bộ Giáo dc và Đào to, BTài chính, BLao động - Thương binh và Xã hi hưng dn thc hin  mt  số  điều  ca  Nghị  định  s

86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm

2015 ca Chính phquy định về cơ chế thu, quản lý hc phí đi vi cơ sgiáo

dc thuộc hthống giáo dc quc dân

và chính sách min, giảm học phí, htrợ chi phí hc tp t năm học 2015 - 2016 đến năm 2020 - 2021.

 

III. Lĩnh vực hệ thống văn bng, chng chỉ

 

1

 

 

Cấp bản sao văn bng, chứng chtsgốc

 

Thông tư s19/2015/TT-BGDĐT ngày

08 tháng 9 năm 2015 ca Bộ Giáo dục và Đào to ban hành Quy chế qun lý bng tt nghip trung hc cơ sở, bng tt  nghip  trung  họphổ  thôngvăn bng giáo dc đại hc và chng chca hthng giáo dc quc dân

 

3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi b

 

STT

Số hồ sơ

TTHC

Tên thủ tục hành

chính

Tên VBQPPL quy đnh việc bãi b, hủy bỏ thủ tục hành chính

 

I. Lĩnh vực giáo dc và đào to

 

10

 

 

Mở ngành đào to trình độ trung cấp chuyên nghiệp đi vi các cơ sđào tạo trc thuc tnh

 

Nghđịnh s46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng  4  năm  2017  ca  Chính  phủ  quy định v điều kin đầu tư và hot đng trong lĩnh vc giáo dc

admin