Chi tiết tin
Quay lại

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THƯ VIỆN QUẬN Ô MÔN

Ngày 14/06/2016, 16:46
Thư viện Omon
1. Giới thiệu chung :
          Thư viện quận Ô Môn trực thuộc Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao quận, nằm trong hệ thống Thư viện công cộng thành phố Cần Thơ, được thành lập năm 1993 theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ)
          Tên Thư viện: Thư viện quận Ô Môn
          Trực thuộc: Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao quận Ô Môn
          Địa chỉ: Khu vực 12 – phường Châu Văn Liêm – quận Ô Môn – Tp.Cần Thơ
          Địa chỉ Email: thuvienomon@yahoo.com.vn
Điện thoại: 07103.664231
Thư viện gồm các phòng :
Phòng nghiệp vụ
Phòng mượn
Phòng đọc.
          Hiện nay Thư viện có tổng số sách là: 9.975 bản
                   Báo - Tạp chí: 35 tên.
 
2. Vị trí, chức năng:
Thư viện quận Ô môn nằm bên quốc lộ 91, cách Trung tâm quận Ô Môn 2km, cách Trung tâm thành phố Cần Thơ 20km. Tổng diện tích mặt bằng của Thư viện hơn 1.560m2.
 Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc của Ủy ban Nhân dân quận, có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại địa phương và nói về địa phương, các tài liệu trong nước và nước ngoài, phù hợp đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển địa phương về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
3. Nhiệm vụ:
Thư viện quận Ô môn có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:
- Xây dựng kế hoạch hoạt động trình Giám đốc Trung tâm Văn hóa quận và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
- Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc sử dụng vốn tài liệu Thư viện thông qua các hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà hoặc phục vụ ngoài Thư viện phù hợp với nội quy Thư viện.
- Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm tự nhiên - kinh tế - văn hóa của địa phương và đối tượng phục vụ của Thư viện.
+ Thu thập, tàng trữ và bảo quản lâu dài các tài liệu được xuất bản tại địa phương và viết về địa phương.
+ Xây dựng bộ phận tài liệu dành cho trẻ em.
+ Tăng cường nguồn lực thông tin thông qua việc mở rộng sự liên thông giữa Thư viện với các Thư viện bạn trong quận và Thư viện Cần Thơ bằng hình thức cho mượn, trao đổi tài liệu, luân chuyển và kết nối mạng máy tính, tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài liệu.
+ Thư viện được phép lưu trữ tài liệu có nội dung quy định tại khoản 1 Điều 5 Pháp lệnh Thư viện.
+ Thực hiện việc thanh lọc cho ra khỏi kho các tài liệu không còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
- Tổ chức và thực hiện công tác tuyên truyền giới thiệu kịp thời, rộng rãi vốn tài liệu thư viện đến mọi người, đặc biệt là các tài liệu phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở địa phương, xây dựng phong trào đọc sách, báo trong nhân dân địa phương.
- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện
- Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động thư viện với Giám đốc Trung tâm và Thư viện Cần Thơ.
- Quản lý tổ chức, tài sản theo phân cấp và quy định của Trung tâm Văn hóa
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Văn hóa giao.
4. Cơ cấu tổ chức:
Thư viện quận Ô Môn trực thuộc Trung tâm Văn hóa quận và được chia ra nhiều bộ phận khác nhau, trong đó bộ phận Thư viện gồm 2 cán bộ.
- Một cán bộ đang học đại học Thư viện
- Một cán bộ chuyên ngành Đại học Du lịch – Đại học quản trị kinh doanh).
*  Công tác chuyên môn: Tổ chức xử lý nghiệp vụ theo đúng qui tắc, qui trình khoa học nghiệp vụ của Thư viện để phục vụ cho người dùng tin.
*  Xây dựng hệ quản trị dữ liệu. Sử dụng phần mềm chung của hệ thống Thư viện công cộng thành phố Cần Thơ.
admin