Chi tiết tin
Quay lại

Ô Môn kiểm tra công nhận CMC-PCGD cấp quận

Ngày 16/11/2022, 16:14
Nhằm đánh giá, kiểm tra các điều kiện và tiêu chuẩn về công tác phổ cập giáo dục (PCGD) mầm non cho trẻ 5 tuổi, công tác xóa mù chữ (XMC), PCGD tiểu học mức độ 3, PCGD trung học cơ sở, PCGD bậc trung học phổ thông tại các phường trên địa bàn quận Ô Môn năm 2022.

Từ đó, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình cập nhật, phúc tra vào phiếu điều tra, thống kê số liệu các cấp và hồ sơ phổ cập của đơn vị; và đánh giá chính xác, đầy đủ, đảm bảo tính khách quan theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ; sự chỉ đạo của Ban chi đạo xây dựng Xã hội học tập – Xóa mù chữ - phổ cập giáo dục năm 2022 tại các phường. Ủy ban nhân dân quận ban hành Quyết định số 11320/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2021 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công nhận công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022. Thời gian kiểm tra từ ngày 25 đến ngày 28/10/2022. Kết quả kiểm tra: Đơn vị quận có 7 phường, đảm bảo các điều kiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 và xóa mù chữ mức độ 2.

Admin