Chi tiết tin
Quay lại

Tập huấn võ cổ truyền cho giáo viên thể dục ngành giáo dục và đào tạo quận Ô Môn

Ngày 14/11/2017, 15:14
Nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại phát huy hiệu quả việc tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ trong các trường phổ thông; rèn luyện cho giáo viên kỹ năng thực hiện các thế võ cổ truyền, phương pháp huấn luyện các bài võ cổ truyền nhằm kết hợp đưa vào bài tập thể dục buổi sáng và bài tập thể dục giữa giờ;

Nhằm đẩy mnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hvĩ đi phát huy hiu quvic tập thdc bui sáng, thdc gia gitrong các trưng phtng; rèn luyện cho giáo viên knăng thc hin các thế võ ctruyn, phương pháp hun luyện các bài võ cổ truyền nhm kết hp đưa vào bài tập thdc buổi sáng và bài tập thdc gia giờ; rèn luyện sc khe, nâng cao thlc cho các em hc sinh; góp phn vào việc xây dựng trưng học thân thin hc sinh tích cc.

Phòng Giáo dục và Đào to xây dng tchc lp tp hun bài võ ctruyền cho giáo viên tiểu hc và trung học cơ sở trên đa bàn quận Ô Môn. Có 58 giáo viên Thể dục Thể thao các trường tiểu học và trung học cơ sở trực thuộc. Giáo viên tham gia lớp tập hun nghiêm c, tích cc, thc hiện tt ni quy lớp tp hun, chuẩn btrang phc ththao tp luyện đúng quy định, 58/58 giáo viên sau khi hoàn thành khóa hc được cấp giấy chứng nhn.

Phòng Giáo dc và Đào to chỉ đạo sau khi tập huấn về các trường chđộng xây dựng kế hoch tp luyện cho học sinh của đơn v mình, kết hp đưa ni dung võ ctruyền vào các hot đng ngoại khóa, đưa vào bài tập thdc bui sáng, bài tập thdc gia gicho học sinh.

                                                                                                   Trần Ngọc Thanh

Admin