Đảng - Đoàn thể
Quay lại

VÀI TRAO ĐỔI VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “MỖI THẦY GIÁO, CÔ GIÁO LÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO” TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CÁC ĐƠN VỊ GIÁO DỤC

Ngày 17/06/2016, 11:37
Như chúng ta đã biết, xuất phát từ Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục” và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

                                                Lương Hiển Vinh

                                        Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục thành phố Cần Thơ

Như chúng ta đã biết, xuất phát từ Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục” và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mà Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Nghị quyết 442 về việc phát động thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Mục đích cuộc vận động nhằm giúp cho đội ngũ Nhà giáo nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và ý nghĩa về tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo của mỗi thầy cô giáo; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, góp phần đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Cuộc vận động gồm 3 nội dung, đó là đạo đức, việc tự học và tính sáng tạo của nhà giáo.

Qua nhiều năm thực hiện, Cuộc  vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đã tạo ra được sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, từng bước nâng cao được ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp; ý thức tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và sáng tạo của các thầy, cô giáo.

Để hưởng ứng có hiệu quả Cuộc vận động, Công đoàn các đơn vị Giáo dục cần tiến hành đồng bộ các giải pháp sau:

1. Tuyên truyền và tiếp tục tuyên truyền để nhà giáo và người lao động quán triệt tốt Chỉ thị số 8077/CT-BGDĐT ngày 21/12/2007 của Bộ GD&ĐT về “Tập trung kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo”; Riêng đối với đảng viên trong ngành giáo dục phải nghiêm túc thực hiện tốt Quy định 115-QĐ/TW ngày 07/12/2007 của Bộ Chính trị về “Những điều đảng viên không được làm”;

2. Đầu mỗi năm học, Công đoàn các đơn vị cần có sự  phát động và tổ chức để Nhà giáo và người lao động (NGLĐ) đăng ký hưởng ứng Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” bằng những việc làm cụ thể như: thực hiện một đổi mới trong giảng dạy và quản lý ngay từ đầu mỗi năm học; mỗi tập thể  (từ tổ, khối trở lên) đăng ký thực hiện một kế hoạch đổi mới,… mục đích hướng đến là: mỗi thầy giáo, cô giáo có một đổi mới nhỏ, cộng lại toàn đơn vị sẽ nhiều đổi mới và tùy theo chức năng, vị trí, nhiệm vụ của mỗi tập thể, mỗi cá nhân mà có đăng ký đổi mới thích hợp.

Ngoài ra, để cuộc vận động mang tính thiết thực, thường xuyên, hiệu quả, Ban chấp hành công đoàn các đơn vị có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức phát động để nhà giáo và người lao động tự giác đăng ký một đổi mới và thực hiện nội dung đổi mới đó trong suốt năm học. Để giúp cho cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, cứ cuối học kỳ một và cuối mỗi năm học, Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với nhà trường sơ, tổng kết hiệu quả của việc thực hiện 01 đổi mới; tuyên dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân thực hiện tốt việc đổi mới đã đăng ký, phê bình, nhắc nhở những tập thể và cá nhân làm chưa tốt.

Ngoài ra, không thể không kể dến các hoạt động bổ trợ cho việc thực hiện cuộc vận động mà các đơn vị thời gian qua đã thực hiện khá đều đặn, đó là lồng ghép việc thực hiện Cuộc vận động với nhiều hội thi của các cấp học từ cấp cơ sở đến thành phố như: Liên hoan tiếng hát giáo viên ngành Giáo dục, Hội thi “Làm đồ dùng dạy học sáng tạo”, Hội thi “Kể chuyện tấm gương Hai giỏi”, Cuộc thi “Tìm hiểu về phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong ngành giáo dục”, Hội thi giáo viên dạy giỏi, cán bộ quản lý giỏi”,.…

Để cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” ngày càng đi vào thực tiễn, Công đoàn các đơn vị cần lưu ý mấy điểm sau:

 - Tổ chức Công đoàn và chính quyền đồng cấp phải phát huy tốt vai trò của mình trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và khơi dậy sức mạnh của các cá nhân và tập thể trong đơn vị.

 - Phải tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ nhà giáo, người lao động và cán bộ quản lí giáo dục; tranh thủ sự chỉ đạo và giúp đỡ của các ngành, các cấp, trong đó vai trò chủ động của Chính quyền và Công đoàn là nhân tố quyết định; thực hiện tốt dân chủ hóa trong trường học là nhân tố quan trọng đem lại sự thành công của Cuộc vận động.

- Xây dựng được nội quy, quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa Công đoàn và chuyên môn đồng cấp; giữa các tổ chức đoàn thể và nghiêm túc tuân thủ quy chế phối hợp trong quá trình triển khai hoạt động.

 - Thực hiện có trách nhiệm, khách quan, trung thực trong công tác kiểm tra, đánh giá, công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng được các cá nhân, tổ điển hình về tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.

- Bản thân CB-NGLĐ cần tạo cho mình một tâm thế năng động, sáng tạo trong mọi lúc, mọi nơi và mọi tình huống; luôn suy nghĩ và tìm ra những phương pháp dạy học mới, phương pháp giáo dục mới đối với học sinh rồi đưa vào thực tiễn để thu thập những kinh nghiệm cho bản thân; đồng thời truyền đạt những kinh nghiệm quý báu đó cho đồng nghiệp để cùng nhau chung tay giáo dục học sinh có hiệu quả.

Qua Kỉ yếu 40 năm ngành Giáo dục Ô Môn, Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Cần Thơ có vài trao đổi để cùng nhau đúc rút những kinh nghiệm quý trong việc đưa cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” ngày càng đi vào chiều sâu nhằm góp phần làm phát triển sự nghiệp giáo dục của quận nhà, tạo thêm động lực để đội ngũ CBNGLĐ ngành Giáo dục quận Ô Môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở mỗi năm học.

Ông Lương Hiển Vinh