Danh mục cơ quan ban hành
Từ khóa
TTTên cơ quan ban hànhSửaXóa
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ
3 Bộ Nội vụ
4 Bộ Tài chính
5 Bộ VHTTDL-Bộ Nội vụ
6 Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
7 Chính phủ
8 Phòng Giáo dục và Đào tạo Ô Môn
9 Quốc hội
10 Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ
11 Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ
12 Sở Tài chính
13 UBND quận Ô Môn
14 UBND thành phố Cần Thơ
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa?
Cập nhật cơ quan ban hành
Tên cơ quan ban hành *