Get Adobe Flash player

postheadericon Chuyên Môn Mầm Non

postheadericon Kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi quận Ô Môn giai đoạn 2011-2015

pgdomonCăn cứ vào Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015;

            Căn cứ vào Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non thành phố Cần Thơ cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015 và định hướng đến năm 2020;

            Căn cứ vào kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi của thành phố Cần Thơ đến năm 2015.

            Ủy ban nhân dân quận Ô Môn xây dựng kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN) cho trẻ em 5 tuổi từ năm 2011 đến năm 2015, với nội dung như sau : (tải về)

postheadericon Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2010-2011

Căn cứ Hướng dẫn số 1340 /SGDĐT-GDMN về thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2010-2011 ngày 6 tháng 9 năm 2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Báo cáo Tổng kết năm học 2009 – 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2009 - 2010 số 767/BC-PGDĐT ngày 21 tháng 8 năm 2010 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn,

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường mầm non, mẫu giáo về phương hướng nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 đối với Giáo dục mầm non như sau: (Tải về)

postheadericon Kế hoạch các phong trào mũi nhọn mầm non

Tải về

postheadericon Kế hoạch triển khai chương trình giáo dục mầm non mới 2009-2012

Tải về

postheadericon Công tác tuyên truyền phòng chống cúm A(H1N1)

Tải về
Các bài viết khác...