Get Adobe Flash player

postheadericon Kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi quận Ô Môn giai đoạn 2011-2015

pgdomonCăn cứ vào Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015;

            Căn cứ vào Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non thành phố Cần Thơ cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015 và định hướng đến năm 2020;

            Căn cứ vào kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi của thành phố Cần Thơ đến năm 2015.

            Ủy ban nhân dân quận Ô Môn xây dựng kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN) cho trẻ em 5 tuổi từ năm 2011 đến năm 2015, với nội dung như sau : (tải về)