Get Adobe Flash player

postheadericon Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2013

Tải kế hoạch.doc

Tải kế hoạch.dpf

Tải lịch. xls

Tải lịch.dpf

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH

Về việc bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên

ngành giáo dục và đào tạo quận Ô Môn năm 2013

 

Căn cứ hướng dẫn số 67-HDLT/BTG-SGDĐT, ngày 14 tháng 6 năm 2013 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè năm 2013. Ban Tuyên giáo quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn thống nhất hướng dẫn các phường kế hoạch tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục và đào tạo quận Ô Môn năm 2013 như sau:

I. Nội dung bồi dưỡng (gồm 06 chuyên đề):

Chuyên đề 1. Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Chuyên đề 2. Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Chuyên đề 3. Về việc tiếp thu ý kiến nhân dân, hoàn thiện dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ bảy, khóa XI.

Chuyên đề 4. Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Ô Môn lần thứ X, giữa nhiệm kỳ 2010-2015.

Chuyên đề 5. Công tác y tế học đường.

Chuyên đề 6. Báo cáo tổng kết năm học 2012-2013, nhiệm vụ trọng tâm ngành giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014.

2. Về đối tượng, thời gian và địa điểm học tập:

* Đối tượng: Tất cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong ngành giáo dục và đào tạo.

* Thời gian: Theo thống nhất chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo các lớp học từ ngày 09/8/2013 đến ngày 10/8/2013 và từ ngày 15/8/2013 đến ngày 17/8/2013, mỗi lớp học 02 ngày (lịch kèm theo).

3. Về tổ chức thực hiện:

Căn cứ kế hoạch này, Ban tuyên giáo các phường cùng Ban giám hiệu các trường học tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương thành lập Ban tổ chức lớp và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang trí, âm thanh, vệ sinh, đời sống,… cho lớp học.

Khẩu hiệu trang trí trong Hội trường:

LỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2013

………, ngày … tháng 8 năm 2013

Giao cho Ban tuyên giáo các phường và Hiệu trưởng các trường: Trường THCS Châu Văn Liêm; TH Trần Hưng Đạo; THPT Lưu Hữu Phước (các lớp của THPT trên địa bàn phường Châu Văn Liêm và Trung tâm GDTX-KT-TH-HN); THCS Nguyễn Trãi; TH Nguyễn Hữu Cảnh; THCS Lê Lợi; TH Nguyễn Huệ; THCS Ngô Quyền; TH Nguyễn Tri Phương; THPT Thới Long; TH Nguyễn Hiền; THCS Thới Long thực hiện thành lập Ban tổ chức lớp học.

Ban tổ chức có nhiệm vụ thông báo cho tất cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên về lịch học để tham gia học tập đầy đủ. Theo dõi, quản lý nội dung đồng thời chuẩn bị tổ chức lớp chính trị hè đảm bảo chất lượng, nâng cao trình độ nhận thức cán bộ, giáo viên, nhân viên nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2013-2014. Những trường hợp nghỉ phải có lý do chính đáng và được sự chấp thuận của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Chỉ giải quyết vắng cho những trường hợp đi học các lớp do trên tổ chức, hộ sản, bệnh nằm viện.

Ban tổ chức lớp theo dõi, quản lý việc học tập của cán bộ, giáo viên, công nhân viên với yêu cầu nghiêm túc học tập, ghi chép đầy đủ, không làm việc riêng, không nói chuyện riêng trong khi học nhằm đảm bảo chất luợng học tập. Đề nghị Ban tổ chức lớp học ghi nhận những trường hợp không thực hiện học tập nghiêm túc và sau kết thúc lớp học Hiệu trưởng tổ chức phê bình, kiểm điểm trong Hội đồng trường và báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo. Hiệu trưởng các trường lập danh sách cán bộ, giáo viên, công nhân viên của đơn vị mình (theo mẫu) nộp cho Ban tổ chức lớp học vào buổi học đầu tiên để theo dõi và điểm danh.

4. Về kinh phí:

Phòng Giáo dục và Đào tạo lập dự trù kinh phí, hướng dẫn quyết toán theo chế độ hiện hành đối với tiền chi trả cho báo cáo viên, vệ sinh, trang trí, nước uống (trừ 02 lớp của các Trường THPT). Ban tổ chức lớp lập hồ sơ quyết toán về trang trí, vệ sinh, nước uống gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo. Trường THPT Thới Long, THPT Lưu Hữu Phước tự lập dự trù quyết toán cho các lớp thuộc khối trung học phổ thông kể cả tiền chi trả cho báo cáo viên.

- Trang trí: 150.000 đ/lớp.

- Vệ sinh: 100.000 đ/lớp/02 ngày.

- Nước uống: Mỗi lớp 02 bình 12 lít (01 bình/ngày) và 04 chai nước suối cho báo cáo viên.

- Tiền báo cáo viên: 300.000 đ/buổi, các lớp thuộc các phường Thới Long, Trường Lạc, Phước Thới, Thới An chi phụ cấp tiền ăn cho báo cáo viên 60.000 đ/người/buổi.

5. Hồ sơ quyết toán:

Kết thúc lớp học, Ban tổ chức lớp học thực hiện lập hồ sơ quyết toán gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (đồng chí Tạ Duy Phương). Cụ thể như sau:

- Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia bồi dưỡng (có ký tên của học viên từng buổi học) và có xác nhận của Hiệu trưởng trường được giao thành lập Ban tổ chức lớp học.

- Biên nhận tiền trang trí, vệ sinh (có xác nhận của Hiệu trưởng).

- Biên nhận kèm theo hóa đơn tiền nước uống (không cần hóa đơn đỏ).

- Bảng tổng hợp kinh phí (theo mẫu).

6. Về thực hiện báo cáo:

Sau khi kết thúc đợt học, Ban tổ chức lớp học gửi báo cáo kết quả học tập (theo mẫu) về bộ phận TCCB- KH-TKTH Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn (đ/c Tạ Duy Phương) sau ngày kết thúc lớp học để tổng hợp báo cáo về trên.

Để công tác bồi dưỡng chính trị hè hoàn thành thắng lợi, yêu cầu Ban Tuyên giáo các phường và Hiệu trưởng các trường thực hiện tốt kế hoạch này./.