Kiểm tra - Pháp chế
Công tác kiểm tra năm học 2023-2024

Thực hiện Hướng dẫn số 39/HD-TTr ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn công tác kiểm tra năm học 2023-2024 đối với các Phòng GDĐT và các CSGD trực thuộc Sở. Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch kiểm tra năm học 2023-2024, như sau:

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA NĂM HỌC 2020-2021

Thực hiện Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục (Nghị định số 42/2013/NĐ-CP); Chỉ thị số 1048/CT-BGDĐT ngày 28/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu giáo dục...