Sơ đồ tổ chức

 

Họ và tên: Lê Hoàng Duy Linh

Ngày, tháng, năm sinh:21/01/1972

Chức vụ: Q.Trưởng phòng

Điện thoại: 0908633545

E-Mail: duylinh@cantho.gov.vn

Họ và tên: Võ Công Tuấn

Ngày, tháng, năm sinh:06/05/1965

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0919354531

E-Mail: vocongtuan@pgdomon.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Văn Trãi

Ngày, tháng, năm sinh:24/01/1979

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0907236475

E-Mail: nguyenvantrai@pgdomon.edu.vn

Họ và tên: Tạ Duy Phương

Ngày, tháng, năm sinh:17/10/1977

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0902933100

E-Mail: taduyphuong@cantho.gov.vn

              taduyphuong@pgdomon.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Hồng Phúc

Ngày, tháng, năm sinh:01/01/1970

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0909186070

E-Mail:nguyenhongphuc@pgdomon.edu.vn

Họ và tên: Trần Hoàng Thiện

Ngày, tháng, năm sinh:04/04/1958

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 090853853

E-Mail: tranhoangthien@pgdomon.edu.vn

Họ và tên: Lưu Đức Thịnh

Ngày, tháng, năm sinh:25/10/1972

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0908198769

E-Mail: luuducthinh@pgdomon.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Kiệt

Ngày, tháng, năm sinh:19/08/1970

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0988985377

E-Mail: nguyentuankiet@pgdomon.edu.vn

Họ và tên: Tôn Tuyết Nhung

Ngày, tháng, năm sinh:26/11/1982

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 01224805369

E-Mail: tontuyetnhung@pgdomon.edu.vn

Họ và tên: Ngô Ngọc Tuấn

Ngày, tháng, năm sinh:15/05/1970

Chức vụ: Nhân viên bảo vệ (Hợp đồng)

Điện thoại: 0939667235

E-Mail: ngongoctuan@pgdomon.edu.vn

Họ và tên: Tôn Tuyết Linh

Ngày, tháng, năm sinh:26/9/1970

Chức vụ: Nhân viên phục vụ (Hợp đồng)

Điện thoại: 01653788838

E-Mail: tontuyetlinh@pgdomon.edu.vn