Thông báo
Quay lại

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỒ SƠ NÂNG LƯƠNG ĐƠT I NĂM 2018

Ngày 05/12/2017, 14:51
 

                                Kính gửi:     Hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học

và trung học cơ sở trong quận

 

Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP, ngày 04 tháng 7 năm 2011, của Chính phủ, về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;

Căn cứ thông tư số 08/2013/TT-BNV, ngày 31 tháng 7 năm 2013, của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, Hội đồng lương quận Ô Môn tổ chức họp xét nâng lương cho cán bộ, công chức viên chức và lao động hợp đồng đủ thời gian; điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định nâng bậc lương thường xuyên đợt I năm 2018; nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2017 và nâng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đợt I năm 2018.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận thông báo đến Hiệu trưởng thực hiện các nội dung sau:

1. Nâng bậc lương thường xuyên đợt I năm 2018:

a) Các đối tượng nâng lương đợt này:

- Ngạch giáo viên hạng II, hạng III và tương đương trở lên có thời gian tính nâng bậc lương lần sau từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 30/6/2015.

- Ngạch giáo viên hạng IV và tương đương có thời gian tính nâng bậc lương lần sau từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/6/2016.

- Công chức, viên chức hưởng thâm niên vượt khung có thời gian tính nâng lương lần sau từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 30/6/2017.

b) Thủ tục nâng bậc lương thường xuyên gồm có: (01 bộ)

- Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị.

- Biên bản họp xét nâng bậc lương của cơ quan, đơn vị.

- Danh sách trích ngang (mẫu số 1 kèm theo) ghi đầy đủ chi tiết trên danh sách.

- Bản phô tô quyết định lương hiện hưởng.

- Văn bản thuyết minh lý do của cơ quan, đơn vị đối với cán bộ, công chức và viên chức đề nghị nâng lương trễ hạn (nếu có).

2. Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng năm 2017:

a) Đối tượng và tiêu chí:

- Lãnh đạo các đơn vị xét chọn cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng đủ điều kiện nâng lương trước hạn theo Quyết định số 5934/QĐ- UBND, ngày 24 tháng 10 năm 2013, của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn, về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị thuộc Ủy ban nhân quận Ô Môn.

- Vì chỉ xét 01 đợt nâng bậc lương trước thời hạn năm 2017 vào quý I năm 2018, nên mốc thời gian để tính là đến ngày 31/12/2017 còn thiếu từ 01 tháng đến dưới 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên và phải có thời gian giữ bậc lương hiện hưởng đủ 2/3 thời gian.

b) Thủ tục đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn gồm có: (01 bộ)

- Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị.

- Biên bản họp xét nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị.

- Bản sao Quyết định khen thưởng.

- Bản sao quyết định lương hiện hưởng.

- Danh sách trích ngang ( mẫu số 2 kèm theo) ghi đầy đủ chi tiết trên danh sách.

3. Nâng bậc lương trước thời hạn do có thông báo nghỉ hưu:

Cán bộ, công chức, viên chức chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc hoàn thành nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật (một trong các tình hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc bị bãi nhiệm...) và tại thời điểm có thông báo nghỉ hưu còn thiếu từ 01 tháng dến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định, thì được nâng một bậc lương trước thời hạn bằng số tháng còn thiếu này.

4. Nâng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo:

a) Đối tượng:

- Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.

- Nhà giáo được hưởng phụ cấp thâm niên có thời gian tính nâng phụ cấp thâm niên lần sau từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 30/6/2017.

b) Thủ tục đề nghị nâng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo gồm có: (01 bộ)

- Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị.

- Bản sao quyết định phụ cấp thâm niên hiện hưởng (nếu có).

- Bản sao quyết định hết tập sự, quyết định lương hiện hưởng (đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên lần đầu).

- Danh sách trích ngang (mẫu số 3 kèm theo) ghi đầy đủ chi tiết trên danh sách.

- Thời gian các đơn vị gửi hồ sơ về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận trước ngày 11 tháng 12 năm 2017 để tổng hợp và trình Hội đồng lương quận họp xét. Nếu quá thời gian quy định mọi sự khiếu nại của cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm.

- Ghi chú: Khi gửi hồ sơ nâng lương, các đơn vị gửi kèm danh sách nâng lương qua mail: taduyphuong@pgdomon.edu.vn.

- Nhận được Công văn này, đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai thựchiện./.

 


Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online: 1
Tổng số lượt truy cập: 59954
Liên kết website