Tra cứu văn bản
Trích yếu
Số/ký hiệu Tình trạng
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Năm ban hành
TTSố/ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhTình trạng
1 Số: 1309/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân05/09/2017Còn hiệu lực
2 Số: 2346/QĐ-UBND Về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp khối nhà nước của thành phố Cần Thơ01/09/2017Còn hiệu lực
3 Số: 20/2017/TT-BGDDT Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập 18/08/2017Còn hiệu lực
4 Số: 05/2017/TT-BNV Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức15/08/2017Còn hiệu lực
5 Số: 2699/CT-BGDĐT Về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục08/08/2017Còn hiệu lực
6 Số: 91/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng31/07/2017Còn hiệu lực
7 Số: 77/2017/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KHO BẠC NHÀ NƯỚC28/07/2017Còn hiệu lực
8 Số: 88/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức27/07/2017Còn hiệu lực
9 Số: 16/2017/TT-BGDĐT Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập 12/07/2017Còn hiệu lực
10 Số: 69/2017/TT-BTC HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 05 NĂM VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM07/07/2017Còn hiệu lực
11 Số: 67/2017/TT-BTC Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ30/06/2017Còn hiệu lực
12 Số: 2161/QĐ-BGDĐT Ban hành Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng năm 203026/06/2017Còn hiệu lực
13 Số: 03/VBHN-BGDĐT BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG23/06/2017Còn hiệu lực
14 Số:15/2017/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo09/06/2017Còn hiệu lực
15 Số: 40/2017/TT-BTC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI HỘI NGHỊ28/04/2017Còn hiệu lực
16 Số 46/2017/NĐ-CP Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục21/04/2017Còn hiệu lực
17 Số: 777/QĐ-BGDĐT Về việc đính chính Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo14/03/2017Còn hiệu lực
18 Số:02/2017/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn 17/01/2017Còn hiệu lực
19 Số: 342/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 163/2016/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC30/12/2016Còn hiệu lực
20 Số: 99/2016/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU01/07/2016Còn hiệu lực
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa?