Kế hoạch - Thống hê
BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Căn cứ Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2016 – 2017. Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành...